Zasady i tryb naboru na studia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Wymagane dokumenty:
  • karta zgłoszenia wydruk z elektronicznej rekrutacji,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy,
  • jedna fotografia,
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z dokumentem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem